فهرست
مطالب کودکان بیش فعال
۱۴۰۰ /۰۵/ ۱۲
سید حسین نیرینی
0 نظرات
کودکان به خصوص در سنین بسیار کم، به دلیل اینکه دنبال کشف موضوعات جدیدی هستند، بسیار کنجکاو و بازیگوش هستند. تربیت کودکان بیش فعال باید به نحوی انجام شود که این کودکان از لحاظ روحی صدمه نبینند و در عین حال با فعالیت بیش از ...