فهرست
مطالب کتاب برای کودک بی حوصله
۱۴۰۱ /۱۱/ ۲۶
سید حسین نیرینی
1 نظرات
سرگرم کردن کودک بی حوصله با بازی‌ امروزه به دلیل عوض شدن شیوه زندگی مردم، شیوه زندگی کودکان هم تحت تاثیر قرار گرفته است و آن‌ها کمتر فرصت دارند تا بازی کنند و از فضای آزاد برای تخلیه انرژی خود استفاده کنند. در نتیجه نیاز به ...