فهرست
مطالب نقاشی برای کودک بی حوصله
۱۴۰۳ /۰۲/ ۱۱
سید حسین نیرینی
3 نظرات
12 بازی برای سرگرم کردن کودکان وقتی حوصله شان سررفته! سررفتن حوصله کودک بسیار طبیعی است. زیرا کودکان دوست دارند بدون محدودیت بازی کنند و این شرایط که باید جلوی خود را بگیرند برایشان مطلوب نیست. از طرفی بیشتر بازی‌های داخل خانه برایشان تکراری شده و ...