فهرست
مطالب تقویت خلاقیت برای کودکان نوپا
۱۳۹۹ /۰۵/ ۲۰
لیلا افشار
0 نظرات
راهکارهای تقویت خلاقیت کودکان کودکان به ذاته خلاق هستند. وقتی تنها هستند یا به حال خود گذاشته می‌شوند بازی‌ها و فعالیت‌های جدیدی را انجام می‌دهند. خلاقیت برای افراد در هر سنی ضروری است. خلاقیت؛ می‌تواند تفکر انتقادی، مهارت‌های حل مسئله و هوش هیجانی کودک را تقویت ...