اذیت های کودک لجباز

برخورد با کودک لجباز

با لجبازی کودکان چه کنیم؟

بهترین راه برای مقابله با لجبازی کودکان این است که به او نشان دهیم این نحوه رفتار او موثر نیست. برای داشتن نتیجه مطلوب به رفتار خوب آن‌ها توجه کنید و واکنش‌های مثبت نشان دهید. ... ادامه مطلب