فهرست
مطالب آموزش ریاضی به کودکان
۱۳۹۹ /۰۸/ ۱۵
لیلا افشار
0 نظرات
کودکان در خلال برنامه‌های روزمره و فعالیت‌های خود؛ به صورت ناخودآگاه از انواع مهارت های ریاضی استفاده می‌کنند. این خبر خوبی است زیرا این مهارت‌ها برای آمادگی در مدرسه بسیار مهم است. سعی کنید به عنوان والدین کودکان این دانش را که چه فعالیت‌هایی منجر به ...