فهرست
مطالب اخبار نورولند

هر آنچه باید درباره تیم استارتاپی مشغول در تولید بازی نورولند و اخبار نورولند بدانید را در این صفحه بخوانید.

این صفحه برای جمع آوری اطلاعات و منابع مربوط به اخبار نورولند تاسیس شده‌است.

۱۳۹۸ /۱۲/ ۱۷
علیرضا پیر
1 نظرات
اولین مقاله ی منتشر شده از نورولند طیِ روندِ تولید نورولند، به پیشنهاد متخصصان روانشناسیِ تیم و دیگر همکارانمان؛ تصمیم گرفتیم که هر بار بخشی از اپ را روی کودکان تست بگیریم و آن را در قالب مقاله ای منتشر کنیم تا از اثربخشی آن‌ها مطمئن ...