فهرست
ویژگی های نسخه پیشرفته نورولند

در این صفحه ویژگی های نسخه کامل نورولند قرار میگیرد. این صفحه باید حاوی اطلاعات کاملی در مورد صفحه گزارش

سیستم تیکت و محدودیت بازی

سیستم بهبود یادگیری

و سرویس های جانبی ارائه شده در نسخه کامل نورولند باشد.

 

طراحی و پیاده سازی: استودیو نوآوری هوبان