smart-children26-min

بازی های نورولند

دنیایی از بازی های آموزشی

در این صفحه بازی های موجود در نورولند را مشاهده می‌کنید. بازی های موجود در نورولند روی چهار حوزه ریاضی، خواندن/نوشتن؛ حافظه و توجه تمرکز دارند. با انتخاب هریک از دسته‌بندی‌ها می‌توانید اطلاعات بیشتری در مورد این بازی‌ها کسب کنید. مطابق اطلاعات ارائه شده در این مقاله، اثربخشی بازی‌های نورولند اثبات شده است.

بازی 1

یک بازی آموزنده …

بازی 1

یک بازی آموزنده …

بازی 1

یک بازی آموزنده …

بازی 1

یک بازی آموزنده …

بازی 1

یک بازی آموزنده …

بازی 1

یک بازی آموزنده …

بازی 1

یک بازی آموزنده …

بازی 1

یک بازی آموزنده …

بازی 1

یک بازی آموزنده …

بازی 1

یک بازی آموزنده …

بازی 1

یک بازی آموزنده …

بازی 1

یک بازی آموزنده …

بازی 1

یک بازی آموزنده …

بازی 1

یک بازی آموزنده …

بازی 1

یک بازی آموزنده …

بازی 1

یک بازی آموزنده …

بازی 1

یک بازی آموزنده …

بازی 1

یک بازی آموزنده …

بازی 1

یک بازی آموزنده …

بازی 1

یک بازی آموزنده …

بازی 1

یک بازی آموزنده …

بازی 1

یک بازی آموزنده …

بازی 1

یک بازی آموزنده …

بازی 1

یک بازی آموزنده …