همانطور که ذکر شد برای تامین هر واحد شارژ سوختِ سفینه؛ کودک باید یک بازی تقویت مهارتی انجام دهد. این بازی‌ها 4 دسته‌ی توجه، حافظه، ریاضی و خواندن/نوشتن را شامل می‌شوند و هر بار یکی از این بازی‌ها بر اساس عملکرد کرد و تشخص سیستم به صورت خودکار به اجرا در می‌آید.

حافظه

حافظه

توجه

توجه

ریاضی

ریاضی

خواندن/ نوشتن

خواندن/ نوشتن