فهرست
مطالب مهارت مسئولیت پذیری کودک
۱۴۰۰ /۰۶/ ۰۷
سید حسین نیرینی
0 نظرات
کودکان به دلیل ناآگاهی، اشتباهات و خطاهای زیادی انجام می‌دهند. اما آنچه باید مورد توجه والدین گرامی ‌قرار گیرد، آموزش مسئولیت‌‌‌ پذیری کودکان است. مسئولیت پذیری کودکان از جمله مواردی است که تاثیر خود را در بزرگسالی کودک نشان می‌دهد. به همین دلیل از اهمیت ...