فهرست
مطالب برخورد با کودک لجباز
۱۳۹۹ /۰۹/ ۰۹
لیلا افشار
0 نظرات
مدیریت و برخورد با لجبازی کودکان برای والدین یک چالش بزرگ است. زیرا وادار کردن کودکان لجباز به انجام کارهای اساسی روزمره مانند حمام کردن، غذا خوردن یا خوابیدن با یک کشمکش بزرگ همراه است. والدین به طور ناخواسته با تسلیم شدن در برابر احساسات ...