فهرست
مطالب بلاگ
۱۳۹۸ /۱۲/ ۱۷
علیرضا پیر
1 نظرات
طیِ روندِ تولید نورولند، به پیشنهاد متخصصان روانشناسیِ تیم و دیگر همکارانمان؛ تصمیم گرفتیم که هر بار بخشی از اپ را روی کودکان تست بگیریم و آن را در قالب مقاله ای منتشر کنیم تا از اثربخشی آن‌ها مطمئن شویم. بنابراین مطالعات تک‌موردی و چند نفره ...