فهرست
درباره ما
ما در سالهای فعالیتمان در شرکتمان آمولای به طور تخصصی بازیهای کودکانه مختلفی، برای مدارس و مراکز مرتبط با کودک ساخته ایم. در طی این سالها متوجه شدیم که جای یک بازیِ تقویتی کودکانه در بازار بازیهای موبایلی داخلی خالی است. پیِ این دغدغه را گرفتیم و پس ازانجام مراحل اولیه تحقیق بازار و صحبت با متخصصین؛ به "نورولند" رسیدم. یک بازی موبایلی که صرفا سرگرمی نیست و به تقویت مهارتهای شناختی کودکان کمک میکند.